Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon e Fuente 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Schoonheidssalon e Fuente zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Schoonheidssalon e Fuente worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schoonheidssalon e Fuente worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schoonheidssalon e Fuente ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.5. De wet Verkopen op Afstand is van toepassing op al uw aankopen via Schoonheidssalon e Fuente. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1. Alle aanbiedingen van Schoonheidssalon e Fuente zijn vrijblijvend en Schoonheidssalon e Fuente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schoonheidssalon e Fuente. Dit zal via een bevestigingsmail vanuit Schoonheidssalon e Fuente geschieden. Schoonheidssalon e Fuente is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schoonheidssalon e Fuente dit zo spoedig mogelijk aan u mee. 

2.3. Aanbiedingen van Schoonheidssalon e Fuente gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. 

3.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op banknummer: NL51 RABO 0160 5525 67 ten name van e Fuente te Terherne binnen 10 dagen. 

3.3. De betaling kan plaatsvinden via Paypal, iDEAL en door middel van vooruitbetaling op banknummer: NL51 RABO 0160 5525 67 ten name van e Fuente te Terherne. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden. 

De kosten van betalingen via PayPal worden aan u doorberekend. Dit bedraagt 3.5% van het totaalbedrag. 

3.4. Ontbinding van de overeenkomst vind automatisch plaats als het totaalbedrag niet binnen 10 dagen op de rekening van Schoonheidssalon e Fuente is bijgeschreven. 

3.5. De betaling kan tevens contant plaatsvinden bij het zelf afhalen van uw bestelling in Terherne (op afspraak). 

3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schoonheidssalon e Fuente. 

3.7. Voor de verzendkosten in Nederland worden de standaard PostNL pakketpost prijzen aangehouden.  

Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Schoonheidssalon e Fuente een tarief van € 6,95 voor verpakkings- en verzendkosten incl. BTW. 

3.8. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.  

3.9. Er geldt geen minimum orderbedrag.

3.10 Bij bestellingen vanaf € 40,00 neemt Schoonheidssalon e Fuente de verzendkosten voor haar rekening. 

Artikel 4. Levering 

4.1. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Schoonheidssalon e Fuente is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport. 

4.2. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling (uitgesloten bedrijfsvakantie’s). 

4.3. De door Schoonheidssalon e Fuente opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding. 

4.4. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal zo spoedig mogelijk aan de klant gemeld worden. 

4.5. Mocht Schoonheidssalon e Fuente om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant. 

4.6. Schoonheidssalon e Fuente is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Schoonheidssalon e Fuente gedragen tenzij het verzenden in delen geschiedt op verzoek van de klant. 

Artikel 5. Omruilen en aansprakelijkheid 

5.1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Schoonheidssalon e Fuente daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. 

5.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Schoonheidssalon e Fuente de keuze om de desbetreffende producten te retourneren en te vervangen door nieuwe producten of dan wel de factuurwaarde van de producten daarvan terug te storten op uw rekening. 

5.3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven werkdagen na ontvangst van goederen retour zenden aan het retouradres van Schoonheidssalon e Fuente. Dit kan zonder opgaaf van reden, maar u dient ons wel schriftelijk of per mail ons hiervan op de hoogte te stellen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen. 

Retouradres: 

Schoonheidssalon e Fuente

Tichtset 10

8493 RC Terherne 

5.4 Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terugkomen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag van de producten wordt (na terugontvangst bij Schoonheidssalon e Fuente) binnen 7 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. Verzendkosten worden niet teruggestort. Retourzendingen zijn altijd voor uw eigen rekening.

5.5 Indien de zaken door u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding zoals vermeld in artikel 5.3. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Schoonheidssalon e Fuente verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Schoonheidssalon e Fuente geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Schoonheidssalon e Fuente, dan wel tussen Schoonheidssalon e Fuente en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Schoonheidssalon e Fuente, is Schoonheidssalon e Fuente niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Schoonheidssalon e Fuente. 

Artikel 9. Persoonsgegevens 

9.1. Schoonheidssalon e Fuente houdt zich aan de AVG. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Schoonheidssalon e Fuente respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Schoonheidssalon e Fuente. 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schoonheidssalon e Fuente ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schoonheidssalon e Fuente gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schoonheidssalon e Fuente kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11. Diversen 

11.1. Indien u aan Schoonheidssalon e Fuente opgave doet van een adres, is Schoonheidssalon e Fuente gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Schoonheidssalon e Fuente schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

11.2. Wanneer door Schoonheidssalon e Fuente gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Schoonheidssalon e Fuente deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Schoonheidssalon e Fuente in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Schoonheidssalon e Fuente vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4. Schoonheidssalon e Fuente is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.